PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK, ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIE SÚBOROV „COOKIES“

Vitajte na stránkach spoločnosti Morocco drem tour s.r.o.. Internetová stránka nachádzajúca sa na tejto doméne, prevádzkuje spoločnosť Morocco dream tour s.r.o., Mlynarovičova 10,85104 Bratislava, IČO: 53675690,  zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave,  oddiel Sro,  vložka č. 152433/B (ďalej len ako „Spoločnosť“). Všetky odkazy na „náš“, „nás“ nebo „my“ v tomto dokumente predstavujú odkazy na Spoločnosť.

1. Podmienky užívania

1.1.       Spoločnosť zverejňuje v prostredí internetu (vrátane sociálnych sietí a Internetových Stránok) informácie najmä za účelom ponuky produktov Spoločnosti ako aj produktov ďalších spoločností, ktoré sú našimi partnermi, ďalej za účelom informovania verejnosti o aktivitách Spoločnosti.
1.2.       Spoločnosť je oprávnená pozmeniť alebo aktualizovať informácie, ktoré v prostredí internetu zverejní, a to aj bez výslovného upozornenia na zmenu či aktualizáciu.
1.3.       Vezmite, prosím, na vedomie, že Internetové Stránky, rovnako aj priestor na sociálnych sieťach a/alebo iných komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii Spoločnosti, slúži na komunikáciu s verejnosťou a neslúži na zdieľanie dôverného či súkromného obsahu so Spoločnosťou. Spoločnosť tak nepreberá žiadnu zodpovednosť za takto zdieľaný obsah a ani za zabezpečenie jeho dôvernosti.
1.4.       Všetok obsah publikovaný na Internetových Stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je chránený autorským právom Spoločnosti. Všetky práva sú vyhradené.
1.5.       Vstupom na Internetové Stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami používania Internetových Stránok (ďalej len ako „podmienky“), zásadami ochrany súkromia (ďalej tiež len ako „Privacy Policy“) a s používaním súborov „cookies“ podľa Vami zvolenej voľby pri prvej návšteve Internetových Stránok. Pred tým, než začnete Internetové Stránky používať, prečítajte si, prosím, tieto podmienky.
1.6.       AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, OPUSTITE, PROSÍM, INTERNETOVÉ STRÁNKY.

2.  Zakázané používanie

2.1.        Súhlasíte s tým, že Internetové Stránky, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete získať využitím Internetových Stránok, nebudete používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah

3.1.       Internetové Stránky sa poskytujú vo forme „tak, ako sú“. Používanie Internetových Stránok (vrátane sťahovania materiálov alebo odkazov na iné internetové stránky) a ich používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na Internetových Stránkach je na Vaše vlastné riziko.
3.2.       V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom týmto výslovne vylučujeme akékoľvek vyhlásenia, podmienky alebo záruky ohľadom predajnosti, uspokojivej kvality, spôsobilosti na daný účel alebo rozumnej starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo začlenené do týchto podmienok, či už na základe zákona alebo inak.
3.3.       Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nerobíme žiadne vyhlásenia ani neručíme za:

 • presnosť alebo úplnosť materiálov zverejnených na Internetových Stránkach;
 • dostupnosť Internetových Stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo prerušenia;
 • kompatibilitu Internetových Stránok s Vaším počítačovým systémom alebo softvérom;
 • to, že Internetové Stránky nie sú infikované vírusom.

4. Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti

4.1.        V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, najmä ale nie len za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom na Internetové Stránky alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.
4.2.        Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi Internetových Stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou s Internetovými Stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na Internetové Stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejneného.

5. Duševné vlastníctvo

5.1.        Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah Internetových Stránok (vrátane ale nie len ochranné známky, obrázky) sú v našom vlastníctve alebo ich používame na základe licencie, ktorou máme vyhradené práva. Nie je Vám udelené žiadne právo na obsah Internetových Stránok s výnimkou obmedzeného práva používať ich v súlade s podmienkami.

6. Používanie Internetových Stránok

6.1.        Môžete používať Internetové Stránky v súlade s podmienkami a môžete si vytlačiť alebo sťahovať informácie z nich, iba pre Vaše osobné, nekomerčné účely a spôsoby užívania.
6.2.        Nie ste oprávnený:

 • prepájať tieto Internetové Stránky akýmkoľvek spôsobom so žiadnou inou internetovou stránkou ani vyberať do rámčeka žiadnu ich časť bez nášho predchádzajúceho súhlasu;
 • neoprávnene vniknúť do Internetových Stránok, používať Internetové Stránky na šírenie počítačových vírusov alebo ich používať na protiprávne účely; ani
 • pozmeňovať či upravovať obsah, ktorý kopírujete z Internetových Stránok, ani používať tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve či iných majetkových právach, ktoré používame v súvislosti s týmto obsahom, a to rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na našich Internetových Stránkach.

6.3.        V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup na Internetové Stránky a súčasne zodpovedáte za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

7.  Zmeny

7.1.        Môžeme dopĺňať, upravovať, aktualizovať alebo ukončiť prevádzkovanie Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý je na nich zverejnený, bez predchádzajúceho upozornenia. Súčasne môžeme priebežne meniť tieto podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať.

8. Ochrana osobných údajov

8.1.        Všeobecné informácie, zhromažďovanie a využitie osobných údajov
8.1.1.        Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše Internetové Stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov s výnimkou oznámenia Vášho veku a krajiny, z ktorej sa pristupujete. Tieto údaje sú dôležité pre dodržanie povinností ustanovených právnymi predpismi SR, nakoľko na Internetových Stránkach sú propagované a predávané alkoholické nápoje. Spracovávať budeme aj Vašu IP adresu a cookies (spracovávanie cookies sa riadi pravidlami obsiahnutými v sekcii 10.8 nižšie).
8.1.2.        Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári alebo objednávke (ďalej len „formulár“) v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo nám poskytujete na účely nadviazania kontaktu s Vami a spracovania Vašej požiadavky. V závislosti od obsahu Vášho dotazu alebo požiadavky, môžu byť právnym základom spracúvania týchto osobných údajov opatrenia vykonané na Vašu žiadosť pred prípadným uzavretím zmluvy alebo oprávnený záujem Spoločnosti spočívajúci najmä v zabezpečení možnosti reagovať na Váš podnet.
8.1.3.        V niektorých prípadoch Vás však môžeme požiadať o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel, napríklad preto, aby ste sa mohli na našej Internetovej Stránke registrovať a vytvoriť si užívateľské konto, alebo aby sme Vám mohli zasielať naše reklamné a propagačné informácie nad rámec Vašich objednávok produktov Spoločnosti.
8.1.4.        Vaše osobné údaje, ktoré bude Spoločnosť spracovávať v súlade s týmito podmienkami, bude spracovávať sama a/alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, v zmysle pojmu definovaného v čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“), ktorými sú zvyčajne reklamné a marketingové agentúry, ako aj poskytovatelia služieb technickej podpory resp. IT služieb. V prípade dodania tovaru podľa Vašej objednávky alebo výhry zo súťaže organizovanej Spoločnosťou, do ktorej ste sa zapojili, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté kuriérskej alebo poštovej službe pre účel doručenia zásielky.
8.1.5.        Za týmto účelom sa prosím oboznámte s nižšie uvedenými informáciami a súhlasom so spracovaním osobných údajov, ak si prajete, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje za podmienok tu uvedených.
8.1.6.        Detailnejšie informácie o spracovávaní osobných údajov v našej Spoločnosti sa môžete dozvedieť v našej Privacy Policy (Ochrane súkromia).

8.2.        Súhlas so spracovaním osobných údajov:
8.2.1.        Vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára, zaškrtnutím políčka na udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie Facebook (alebo inej sociálnej platformy) súhlasíte:

 1. s tým, aby nižšie uvedené údaje spracovávala naša Spoločnosť (Morocco dream tour s.r.o., Mlynarovičova 10,85104 Bratislava, IČO: 53675690,  ako prevádzkovateľ v zmysle tohto pojmu podľa GDPR;
 2. a to v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa vrátane ulice, popisné číslo, orientačné číslo, obec, PSČ, štát, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia, užívateľské meno, heslo a IP adresa;
 3. za účelom registrácie zákazníka na našich stránkach;
 4. po dobu 3 rokov, ak svoj súhlas neodvoláte skôr. Po uplynutí tejto doby môže Spoločnosť spracovávať Vaše osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu Spoločnosti a to najdlhšie po dobu trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku spojeného s Vašou registráciou na našich stránkach a súvisiacich nákupoch

8.2.2.        Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.

8.3.        Spracovanie Vašich osobných údajov na základe iného právneho titulu ako súhlasu:
8.3.1.        V prípade, že na našich Internetových Stránkach nakúpite ako neregistrovaný užívateľ, Spoločnosť bude spracovávať Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica, popisné číslo, orientačné číslo, mesto, PSČ, štát), telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia) a to za účelom realizácie kúpnej zmluvy a dodania objednaného tovaru. Po realizácii kúpnej zmluvy spracováva Spoločnosť Vaše osobné údaje pre svoj oprávnený záujem po dobu trvania akejkoľvek premlčacej lehoty súvisiacej s uzavretou kúpnou zmluvou.
8.3.2.        Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem tých, ktorí sa priamo podieľajú na spracovaní objednávky (dopravcovia, prevádzkovatelia a pod.). Týmto osobám budú osobné údaje poskytované v nevyhnutnom rozsahu.

8.4.        Poskytnutie informácii v súvislosti so spracovaním osobných údajov
8.4.1.        Ako dotknutá (fyzická) osoba v zmysle pojmu podľa čl. 4 GDPR máte v súlade s GDPR a so z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nasledujúce práva:

 1. právo na výmaz svojich osobných údajov;
 2. právo na prístup ku svojim osobným údajom;
 3. právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že:
   1. popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Spoločnosť mohla presnosť osobných údajov overiť;
   2. spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
   3. Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
   4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
 4. právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 5. právo poznať povahu automatizovaného spracovania osobných údajov v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do Vašich práv a právom chránených záujmov;
 6. právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (viď vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka,  ak sa toto rozhodnutie netýka plnenia zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou;
 7. právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko Vaše práva a slobody. Takéto porušenie je Spoločnosť povinná Vám bez zbytočného odkladu oznámiť.

8.4.2.        Za podmienok stanovených v GDPR máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti, námietku proti profilovaniu a voči spracúvaniu  osobných údajov na účely priameho marketingu.
8.4.3.        Taktiež máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
8.4.4.        Bližšie informácie k ochrane osobných údajov sú upravené v Privacy Policy (Ochrane súkromia), s ktorými sa prosím, tiež oboznámte.

8.5.        Vaše žiadosti v súvislosti s právom na prístup
8.5.1.        Za účelom uplatnenia svojich práv, môžete kontaktovať zodpovednú osobu Spoločnosti emailom info@moroccodreamtour.com  alebo žiadosťou adresovanou na Morocco dream tour s.r.o., Mlynarovičova 10, 85104 Bratislava, Slovensko.

8.6.        Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán
8.6.1.        Za žiadnych okolností nebudeme odovzdávať, prevádzať ani poskytovať Vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely, s výnimkou prípadného využitia cookies, ako je vysvetlené v čl. 8.7. nižšie.

8.7.        Súbory „cookies“
8.7.1.        Na týchto Internetových Stránkach používame súbory „cookies“. Ide o malé textové súbory, ktoré Internetové Stránky vo Vašom zariadení vytvoria v momente, keď na ne vstúpite a ktoré sa ukladajú  do prehliadača Vášho koncového zariadenia, pomocou ktorého Internetové Stránky zobrazujete.
8.7.2.        Prehliadač Vášho koncového zariadenia odošle pri každej návšteve Internetových Stránok príslušný cookie súbor na server, na ktorom sú Internetové Stránky uložené a tie sa Vám tak vďaka tomu napr. zobrazia v nastavení, aké ste si zvolili pri poslednej návšteve.
8.7.3.        Cookies súbory môžu viesť k identifikácii Vášho koncového zariadenia a vďaka tomu môžu byť prostriedkom na spracovanie Vašich osobných údajov, a to najmä IP-adresy. Z toho dôvodu Vám na tomto mieste poskytujeme všetky podstatné informácie týkajúce sa tohto spracovania vašich osobných údajov.
8.7.4.        Cookies súbory nie sú vírusy a ani neobsahujú žiaden program, a preto ani nemôžu poškodiť Vaše koncové zariadenie, prostredníctvom ktorého k Internetovým Stránkam pristupujete.
8.7.5.        Na Internetových Stránkach využívame niektoré alebo všetky nasledujúce typy cookies súborov:

 1. Nevyhnutné cookies
  Účel týchto cookies spočíva v zaistení riadneho fungovania Internetových Stránok po technickej stránke a slúži najmä na nadviazanie a udržanie spojenia.
  Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom týchto cookies súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem Spoločnosti.
  Dobu uchovávania týchto cookies stanovila Spoločnosť tak, aby tieto cookies boli uchovávané iba po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie vyššie uvedeného účelu.
   
 2. Analytické cookies
  Účel týchto cookies spočíva v zabezpečení návštevnosti Internetových Stránok a v analýze správania sa užívateľov na Internetových Stránkach, ich záujmoch a preferenciách.
  Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom týchto cookies súborov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR t.j. Váš súhlas, ktorý Spoločnosti udelíte označením príslušného poľa v rámci banneru, ktorý sa Vám zobrazí pri prvom vstupe na Internetové Stránky, alebo f) GDPR, t.j. oprávnený záujem Spoločnosti v prípade anonymného zbierania analytických cookies.
  Dobu uchovávania týchto cookies stanovila Spoločnosť tak, aby tieto cookies boli uchovávané iba po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie vyššie uvedeného účelu. V prípade analytických cookies spracovávaných v neanonymizovanej podobe môžete kedykoľvek počas doby ich uchovávania odvolať svoj súhlas s ich použitím, a tým zabrániť ich ďalšiemu spracovaniu.
   
 3. Marketingové cookies
  Účel týchto cookies spočíva v analýze správania sa užívateľov na Internetových Stránkach a v ich následnom oslovovaní marketingovými ponukami zodpovedajúcimi ich záujmom a preferenciám.
  Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom týchto cookies súborov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR t.j. Váš súhlas, ktorý Spoločnosti udelíte označením príslušného poľa v rámci banneru, ktorý sa Vám zobrazí pri prvom vstupe na Internetové Stránky.
  Dobu uchovávania týchto cookies stanovila Spoločnosť tak, aby tieto cookies boli uchovávané iba po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie vyššie uvedeného účelu. Kedykoľvek počas doby ich uchovávania odvolať svoj súhlas s ich použitím, a tým zabrániť ich ďalšiemu spracovaniu

8.7.6.        Na spracovanie cookies súborov môže Spoločnosť podľa potreby využívať tretie osoby – sprostredkovateľov, a to na základe zmluvy podľa čl. 28 GDPR, kedy tretia osoba zároveň spracováva pre Spoločnosť osobné údaje.
8.7.7.        Niektoré z nasadených cookies súborov sú tzv. „cookies tretích strán“, t.j. ide o cookies súbory vytvorené treťou stranou odlišnou od Spoločnosti.
8.7.8.        V prípade, že Spoločnosť určuje spoločne s týmito tretími osobami účel a prostriedky spracovania osobných údajov, ktoré sú ich prostredníctvom získavané, potom je Spoločnosť a táto tretia osoba spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle čl. 26 GDPR, pričom tak Spoločnosť, ako aj tretia osoba sú povinné splniť všetky náležitosti podľa GDPR pre spracovanie osobných údajov spoločne. Takýmto spoločným správcom je v prípade vyššie nasadených cookies súborov spoločnosť Google LLC, a to v spojení s Google Analytics cookie súborom.
8.7.9.        Nasadeniu a použitiu cookies môžete zamedziť:

  • vhodným nastavením prehliadača Vášho koncového zariadenia tak, aby zamedzil inštalácii cookies súborov;
  • v prípade cookies súborov, ktoré sú inštalované a používané na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) tiež jeho odvolaním, čo je možné urobiť zaslaním požiadavky na adresu uvedenú v úvodnom článku;
  • v prípade cookies súborov, ktoré sú inštalované a používané na základe oprávneného záujmu Spoločnosti (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) tiež vznesením námietky podľa čl. 21 GDPR; a/alebo
  • prostredníctvom nastavenia priamo v banneri, v ktorom vám poskytujeme informácie o nasadení cookies súborov a prípadne od vás vyžadujeme súhlas s nasadením niektorých z nich.
  • V prípade, ak zamedzíte použitiu analytických (neanonymizovaných) a/alebo marketingových cookies súborov na Internetových Stránkach, môže dôjsť k zhoršeniu niektorých funkcií Internetových stránok. Internetové Stránky nemožno využívať bez nasadenia nevyhnutných cookies súborov.

9. Rozhodujúce právo a výklad

9.1.1.        Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach.
9.1.2.        Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce alebo sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 28.10.2022
Morocco dream tour s.r.o., Bratislava